atelier a. zöller   alexandra zöller   fichtestraße 14   D-10967 berlin
T + 49 (0) 30 398 390 01   M + 49 (0) 170 80 643 56   a.zoeller@snafu.de
jenkins
222
#    222
   BIR
÷    10’2012

eric j. jenkins „drawn to design. analyzing
architecture through freehand drawing“ |
buchprojekt | softcover, 312 seiten,
210 x 297 mm,1-sprachig (englisch) |
BIRKHÄUSER / DE GRUYTER |
10’2012

1   2   3   4   5   6